GENEL KONULAR OTAĞI > GÜNCEL

Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir!

(1/65) > >>

Böri:
Türkiye'nin başlıca düşmanları: ABD, Rusya, Çin H.C., İngiltere, Fransa, Almanya, İsrail, Ermenistan, Yunanistan ve İrandır.

Türklerin baş düşmanı Yahudilerdir. Ancak Yunanlılarla ve Ermenilerle Kurtuluş Savaşı'nda savaşan Türkler, Yahudilerle savaşmadıkları için onları Yunanlılar ve Ermeniler kadar tehdit görmez! Halkımız bu konuda bilinçli değildir!

Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa ve Rusya ile doğrudan savaşmıştır. ABD de bu devletlerin müttefiki idi. Türkler Amerikalılarla cephede birebir savaşmadıklarından Amerika'yı düşman olarak görmemiştir. Oysaki kurulması planlanan Ermenistan Devleti'nin sınırlarını çizen ABD Başkanı Wilson idi.

Türkiye, II.Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'yı "dost ve müttefik" olarak görmüştür. Bunda Sovyet tehdidinin büyük rolü vardı.

Amerikalı Yahudiler ve Sovyetler Birliği'ndeki Yahudiler ikili oynuyordu. Sovyet tehdidi yüzünden Yunanistan, Türkiye, İran gibi ülkeler Amerika'ya yanaşmak zorunda kalmıştır. SSCB'nin yaptıkları gerçekte Amerikan Emperyalizmine hizmet etmiştir. Türk halkı da yıllarca sağ-sol biçiminde kamplara bölünmüştür. Bu kamplaşmanın arkasındaki güçler hiçbir zaman sorgulanmamıştır.

Günümüzde Türkiye, "Yahudi İstilası" ve "Kürt İstilası" ile karşı karşıyadır. PKK terör örgütünün ve sözde Ermeni Soykırımı iddialarının arkasındaki güç Yahudilerdir. Birçok Yahudi, "Türk adı ve soyadı" taşıdığı için milletimiz tarafından Türk olarak bilinir. Yahudi Yahudidir! Türkiye'deki Yahudiler, kendilerini "Amerikalı" olarak görmektedir.

Türkiye'de Atatürk'ün ölümünden sonra Türkçülük yok farzedilmiş, "Türk Düşmanları" gazetelere (ve daha sonra televizyonlara), üniversitelere, bankalara, borsaya hakim olmuştur. Türk kültürüne, Türk Diline yönelik geniş çaplı bir saldırı vardır.

Türk milleti, dizilerle, futbolla, magazinle, müzikle uyutulmaktadır. "Gerçekleri" görsün istenmemektedir.

________________________________________

Bu konuda izin verilirse daha detaylı yazmak istiyorum.

Böri:
Yahudiler sayıca az olduklarından Dünya'yı elegeçirme emellerine ulaşabilmek için diğer milletlerden insan "devşirmişlerdir". Masonlar, işte bu devşirmelerdir.

Kısaca Masonluk Tarihi'ne değineceğim...

Bugün Dünya’yı yöneten sistem gerçekten de "Yahudi-Mason-Siyonist-Satanist" bir sistem. Bu sistem için çalışanların uzantıları Dünyadaki bütün siyasi partilerde mevcuttur.

Masonluk, Tapınak Şövalyelerine (Knights Templar) dayanıyor. (Kuruluşu: 1118 / 1119, Kurucusu: Hugues de Payens) Tapınak Şövalyeleri, diğer Hristiyan tarikatlerin tersine tamamen "dünyevi". Mal-Mülk-Güç-İktidar peşindeler. Yahudilerle temas kurup "Satanizm’i" öğreniyorlar... Hristiyan dogmalarının "saçma" olduğunun farkındalar. Yasak-günah-ahlak kavramlarına uzaklar. Faize karşı değiller, Kapitalizmin temelini atıyorlar.

Ancak Türk ve Müslümanların, Haçlıları yenilgiye uğratmasıyla Tapınakçılar Filistin’den kovuluyor (1291). Fransa’ya geri dönen Tapınakçılar, sahip oldukları güç ve servetle "Devlet içinde Devlet" konumuna yükseliyorlar. Devlete yüklüce borç para veriyorlar, kontrol altına alıyorlar. Tapınakçılardan hiç memnun olmayan Fransa Kralı IV.Philippe, 1307 yılında onları tutuklatıyor. Tapınakçıların son Büyük Üstadı Jacques de Molay’ı 1314 yılında yakarak öldürtüyor. Tapınak Şövalyeleri Teşkilatı yasaklanıyor. Fransa Kralı IV. Philippe ayrıca Yahudileri de Fransa’dan kovmuştur.

1307 yılından sonra Fransa’dan kaçan bir grup Tapınakçı, İskoçya’ya sığınıyor. O dönemlerde İskoçya, İngiltere ile sürekli savaşmaktadır. İskoçya Kralı Robert the Bruce, Tapınakçıları memnuniyetle karşılıyor. İskoç ordusu, Tapınakçılarla beraber 24 Haziran 1314’te Bannockburn Savaşı’nda İngiliz ordusunu bozguna uğratır. İskoçya Kralı Robert the Bruce, Hristiyanlığı pek sevmemektedir. Atalarının Pagan- Kelt inançlarına bağlıdır. Tapınakçıların dünya görüşü, kendisine yakındır. Tapınakçılar, İskoç kralının muhafız alayı olmuştur. "İskoç Masonluğu" böylece doğmuştur.

İskoçya Kralı Robert the Bruce, şimdiki Büyük Britanya Kraliçesi II.Elizabeth’in atasıdır: II.Elizabeth < VI.George < V.George < VII.Edward < Victoria < Kent Dükü Edward < III.George < Galler Prensi Frederick < II.George < I.George < Sophia of Hanover < Elizabeth Stuart < Büyük Britanya Kralı I.James < İskoçya Kraliçesi Mary (Stuart Hanedanı) < İskoçya Kralı V.James < IV.James < III.James < II.James < I.James < III.Robert < II.Robert < Marjorie Bruce (Robert the Bruce’ın kızı) < İskoçya Kralı Robert the Bruce (= I.Robert)

Diğer Tapınakçılar, Mason ("Duvarcı") Loncalarına sığınmış, Duvarcı görünümünde Tapınakçılığı gizli gizli devam ettirmişlerdir. Duvarcıların kullandıkları aletler, Mason simgelerine dönüşmüştür. Masonlar ("Duvarcılar") olarak gizlice faaliyet sürdürmek pekçok Tapınakçının işine gelmiştir. Bunun nedeni açıktan açığa sürdürdükleri faaliyetlerin 1307’de darbe yemesidir. Şimdi sinsice Dünya’yı ele geçirmeye çalışacaklardır... Baş düşmanları ise krallar, Papalık ve Katolik Kilisesidir. Masonlar, gizli faaliyet gösterdiklerinden, bir bakıma hepsi istihbaratçı haline geliyorlar...

İngiltere-Tapınakçı bağlantısı çok eskilere kadar gider... Kral I.Henry, II.Henry, Arslan Yürekli Richard ve I.John Tapınakçı idi. Tapınakçıların yasaklanmasından sonra Masonluk İngiltere’de yayılmıştır. III.Henry, V.Henry, VI.Henry, VII Henry, I.James, I.Charles, II.Charles, I.George, II.George, III.George, IV.George, V.George, VI.George, VII Edward, VIII.Edward hep mason krallardır. Kadınlar Mason olmadıklarından, Kraliçe Victoria ve Kraliçe II.Elizabeth görünüşte mason değildir. (Ancak Masonluğun koruyucularıdır!) İngiltere zamanla tam bir mason ülkesi haline gelmiş, İskoçya ile birleştikten sonra Masonluk tamamen Büyük Britanya’ya hakim olmuştur. İngilizler Dünya’da sömürgelere sahip oldukça Masonluk oralara yayılmıştır (Kanada, Hindistan, Avustralya, Y.Zelanda, G.Afrika, Mısır, vb.) .

İspanya’ya karşı bağımsızlığını kazanan Hollanda ise herzaman Yahudilerin ve Masonların özgürce yaşadığı bir ülke oldu. Büyük Britanya’ya hakim olmak Masonluk için yeterli değildi; Fransa, İspanya, Portekiz, Papalık, Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya İmparatorluğu, Rus Çarlığı masonların "Dünya Egemenliği" için birer engeldi.

Öncelikle bir "Mason Devleti" kurulmalıydı. Amerikan İhtilali (1776) ile bu gerçekleştirildi ve ABD kuruldu. George Washington ve Benjamin Franklin masondu. George Washington’a yenilen İngiliz komutanlar da masondu! ("Danışıklı dövüş"! Yoksa Amerikalılar, dünyanın en güçlü devleti olan İngilizleri yenemezlerdi!) ABD, Yahudilerin ve Masonların Dünya’yı ele geçirmesinde herzaman "amiral gemisi" rolünü oynadı. (ve oynuyor!)

Böri:
Fransız İhtilali ile (1789), Fransız Krallığı ortadan kaldırıldı. İhtilali yapanların tamamı masondu. Kral XVI.Louis 1793’te idam edildi. XVI.Louis’nin idamı, Jacques de Molay’ın idamının (1314) intikamıydı! Fransa masonların eline geçti. Daha sonraları, yine bir mason olan Napoleon ülkedeki kargaşayı dindirerek kendini İmparator ilan etti (1804).

Napoleon Savaşları sonucunda İspanya, Meksika’dan Şili’ye kadar bütün sömürgelerini kaybetti. Portekiz de Brezilya’yı kaybetti. Güney Amerika Ülkeleri’nin İspanya’ya karşı bağımsızlık savaşı veren devrimcilerinin hepsi masondu! İspanya ve Portekiz bir daha toparlanamadı. Dünya siyasetinde bir etkileri pek kalmadı.

Napoleon Savaşları sonrasında Avusturya İmparatorluğu da darbe yedi, Macarlar ve Slavlar daha çok hak istediler. Osmanlı Devleti’ndeki azınlıklar ayaklandı. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya aşama aşama bağımsızlıklarını kazandılar. Fransız Devrimi’nin ilkeleri bütün Avrupa’ya yayıldı. Sömürgecilik yayıldı. İngiltere ve Fransa büyük sömürge imparatorlukları kurdular, bunlardan yararlanan yine masonlardı. Japonya batılılaştı (İngiliz-ABD etkisiyle).

Masonluk, 1721 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu içinde aktif olmaya başladı. II.Abdülhamid, Masonluğa ve Yahudilerin Filistin’e yerleşme isteklerine karşıydı. Masonlar tarafından (üyelerinin büyük bir bölümü* mason olan!) "İttihat ve Terakki Cemiyeti" kuruldu. Bu cemiyet kurulurken İtalyan Carbonari Cemiyeti örnek alınmıştı. II.Abdülhamid devrildi. Trablusgarp ve Balkan Savaşı’nda Osmanlılar ağır darbe yedi.

* not:  Ancak Enver Paşa ve Mustafa Kemal gibi gerçek Türkçüler, Masonluğa karşıydı!

Bu tarihlerde Portekiz Kralı da masonlar tarafından bir suikastle öldürüldü (1908). Portekiz’de Cumhuriyet ilan edildi (1910). Portekiz yönetimi masonların eline geçti.

I.Dünya Savaşı öncesinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Almanya, Osmanlı İmparatorluğu ve Rus çarlığı; "Mason Dünya Egemenliği" için hâlâ birer engeldi. Osmanlı Kuvvetleri’nin Çanakkale ve Filistin’deki komutanı Liman von Sanders Yahudi asıllıydı! Türk askerini kırdırmıştı. Savaş sonunda bu imparatorluklar ortadan kaldırıldı! (Rusya kazanan tarafta olmasına rağmen!) Toprakları paylaşıldı. Masonlar, bu ülkelerde etkili duruma geldiler. Sovyet İhtilali’ni yapan komünistlerin birçoğu Yahudi asıllı ve gizli-masondu! I.Dünya Savaşı’nda 15 milyondan fazla insan öldürüldü!

İtalyan bölgeleri tarih boyunca, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın işgaline uğramıştı. Masonlar, "Birleşik ve Masonik bir İtalya" kurmak istiyorlardı. Önlerindeki engel Papalık Devleti, İki Sicilya Krallığı ve Avusturya İmparatorluğu idi. Masonların kurduğu Carbonari Cemiyeti , İtalya’nın bağımsızlığını amaçlayan bir çeşit "terör örgütü" idi. İtalya, mason Giuseppe Garibaldi önderliğinde Bağımsızlık Savaşı’nı kazandı (1859-1870). Mason Giuseppe Mazzini de İtalya’nın bağımsızlığını elde etmesinde etkili olmuştu. Ancak cumhuriyet ilan edilmedi. Sardinya Kralı, "İtalya Kralı" oldu.

Prusya, yine bir mason olan başbakan Otto von Bismarck önderliğinde Alman Birliği’ni gerçekleştirdi (1871). Masonluk İsveç, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde de hızla yayıldı.

Atatürk, 1907 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiştir. Ancak Atatürk’ün zamanla İttihatçılarla arası açıldı. Kurtuluş Savaşı Atatürk’ün dehası sayesinde kazanıldı. Cumhuriyet ilan edildikten sonra da Atatürk’ün çevresi Masonlar ve eski İttihatçılarla çevriliydi. (Çünkü savaşta çok sayıda kişi ölmüştü, başka okur-yazar eğitimli kimse yoktu!) Atatürk, Masonluk teşkilatının Türkiye için çok zararlı olduğunu gördüğü için 1935 yılında bu teşkilatı kapattı. Masonlar, bunun üzerine Atatürk’ü öldürdüler (1938). Atatürk’ün doktorları: Mason Büyük Üstadı Mim Kemal Öke, Yahudi Samuel Abravaya Marmaralı, Fransız Noel Fiessinger, Nihad Reşad Belger, Neşet Ömer İrdelp, Akil Muhtar Özden, Mehmet Kamil Berk, Süreyya Hidayet Sertel, Mustafa Hayrullah Diker, Dişçisi Yahudi Sami Günzberg’tir. Masonluk, II.Dünya Savaşı’nın yarattığı kargaşa nedeniyle ancak 1948 yılında yeniden açılmıştır. Bu tarihten sonra Masonlar, CHP ve DP üzerinde etkili olmuşlardır.

Yahudilerin amacı Filistin’de bir Yahudi devleti kurmaktı ("İsrail"). Filistin, İngilizler tarafından I.Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nden bu amaçla kopartılmıştı. (Petrol bölgesi Irak ile birlikte!) Ancak Avrupa’da yaşayan Yahudiler, Filistin’e gelmek istemiyordu. Örneğin Marsilya’da yaşayan bir Yahudi, çölün ortasında yaşamak istemezdi. Hitler bu amaçla kullanıldı! Batı Avrupalı Yahudiler, ABD’ye ve Filistin’e göç etmek zorunda kaldılar. (Göç etmeyenler öldürüldü veya toplama kamplarına gönderildi!) Doğu Avrupa’nın "gerçek Yahudi olmayan" Yahudileri (Hazar Türkü ve Slav asıllıydılar!), Naziler tarafından imha edildi. II.Dünya Savaşı’nda toplam 70 milyon kişi öldürüldü! 1948 yılında İsrail Devleti kuruldu. Dünyadaki bütün Yahudiler, İsrail’e yardım ettiler. İsrail Devleti hızla güçlendi... Nükleer Silah sahibi oldu.

Sonuç olarak Türkiye’de çok sayıda Mason aktif olarak çalışmakta, Yahudi-Amerikan Emperyalizmine hizmet etmektedir. Gereği yapılmalıdır. Bütün Türkçüler bu gerçekleri bilmelidir!Böri:
Yahudilerin ve Masonların tarih boyunca yaptıklarından bahsetmem "Yahudi-Mason Propagandası" gibi görünebilir... Ama bu yazdıklarımın hangisi gerçek değil? Tam tersine, düşmanın yaptıkları iyi bilinmelidir.

Osmanlı Devleti 1683 yılından itibaren hızla gerilemeye ve toprak kaybetmeğe başladı. Buna karşılık İngiltere, Fransa, ABD (1776'dan itibaren) ve Almanya zengin ve güçlü devletler haline geldi. Bu inkar edilmez bir gerçektir.

Türk Tarihi, Avrupa milletlerinin tarihinden ayrı olarak analiz edilemez! Onlar ne yapıyordu, biz ne yapıyorduk? "Biz Avrupalı değiliz ki, Avrupalıların tarihi, Avrupalıların yaptıkları bizi ilgilendirmez." yanlış bir zihniyettir. Ermeni, Yunan, Yahudi, Rus, İngiliz, Fransız, Amerikan, Çin Tarihi'ni de Türk Tarihi gibi bilmeliyiz.

Türkler, I.Dünya Savaşı'nın en kötü koşullarında bile Çanakkale Destanı yazabilmiş bir millettir. Demek istediğim, iyi koşullar sağlandığı takdirde Türkiye "bölgesel bir güç" haline gelebilir.

Türkiye'nin gelişmesini bugün de hiçbir ülke istemiyor. Bu gerçekler bilinmelidir.

Selim Pusat:
Yazdıklarınızı dikkatli bir şekilde okudum, çoğu tespitiniz doğrudur.


Atsız Atamızın da söylediği gibi " Yahudiler bütün milletlerin gizli düşmanıdır."

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git