Gönderen Konu: TÜRK DÜNYASI'NDA VE ANADOLU'DA KOPUZ  (Okunma sayısı 53095 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Çağrıbey

 • [GÖKBÖRÜ ANKARA]
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2150
 • Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Ynt: TÜRK DÜNYASI'NDA VE ANADOLU'DA KOPUZ
« Yanıtla #40 : 25 Ocak 2012 »
KAYNAKÇA :

Ahmed Paşa Divanı, Haz. Ali Nihat Tarlan, İstanbul 1966, şiir: 173, s. 234.

Akarsu, Kâmil, Rumelili Zaifi, Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Divanından Seçmeler, Meb Yay., İstanbul 1993, s. 160.

Akyüz, Kenan vd., Fuzûlî Divanı, Ankara 1990, s. 247

Ambros, Edith, Candid penstrokes: the lyrics of Me’âlî an Ottoman poet of the 16th century, Berlin 1982, s. 257.

And, Metin , “Hem Göze Hem Kulağa Osmanlı Müziği”, SkyLife, Ocak 2005, s. 124.

Asya, Arif Nihat, Kökler ve Dallar, İstanbul 1964, s. 52.

Atalay, Besim, Divânü Lügati’t-Türk, TDK Yay., Ankara 1998-1999, c.1-3.

Atik, Arzu, Celîlî Dîvânı (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi SBE, İstanbul 2003, s.126, G138.

Avşar, Ziya, Türkî-i Basît Edirneli Nazmî, Konya 2007.

Avşar, Ziya, Revânî Dîvânı, Konya 2007,

Caferoğlu, Ahmet ,“Türk Kopuzu”, Ülkü, C.8, S.48, 1936, s. 211.

Canpolat, Mustafa, Ömer Bin Mezîd Mecmû‘atü’n-Nezâ’ir, TDK Yay., Ankara 1982.

Canım, Rıdvan, Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâme, Ankara 1998, s.95-112.

Çavuşoğlu, Mehmed, Vasfî Dîvân, İstanbul 1980.

Dilçin, Cem, Mesud Bin Ahmed, Süheyl ü Nev-bahâr (İnceleme-Metin-Sözlük), Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara 1991, s. 92.

Diriöz, Meserret, “Kopuz ve Klasik Edebiyatımız”, Türk Kültürü, , C.14, Ankara 1976s.168.

Ergin, Muharrem, Dede Korkud Kitabı, Metin-Sözlük, Ankara 1964, s.2.

Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 308 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu-Dizini, haz. Orhan Şaik Gökyay, YKY, İstanbul 2006, 1. Kitap, s. 304.

Evliya Çelebi b. Derviş Mehmed Zıllî, Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapı Sarayı Bağdat 308 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu - Dizini, haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, 6.Kitap, YKY, İstanbul , 2002, s.118.

Gazimihal, Mahmut R., Ülkelerde Kopuz ve Tezeneli Sazlarımız, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2001, s.24.

Gelibolulu Mustafa Âlî ve Dîvânı (Varidâtü’l-Enîkâ), Haz. Kudret Altun, Özlem Kitabevi, Niğde 1999.

Gürgendereli, Müberrâ, Hasan Ziyâ’î, Hayatı-Eserleri-Sanatı ve Divanı (İnceleme-Metin), Kültür Bakanlığı Yayınları Sanat Edebiyat Eserleri Dizisi: 440-155, Ankara 2000, s. 328.

İsen, Mustafa, Sehî Bey Tezkiresi/Heşt-Behişt, Ankara, 1998.

Karahan, Abdülkadir, Figânî ve Dîvânçesi, İstanbul 1966.

Kartal, Ahmet, Klâsik Türk Şiirinde Lâle, Ankara 1998, s. 135.

Kazan, Şevkiye, “Hâmi-zâde Celîlî ve Gazelleri”, Turkish Studies, İnternational Periodical For The Languages Literature and History of Turkish or Turkic, (Tunca Kortantamer Özel SayısI-II ) Volume 2/4 Fall 2007, s. 466-494.

Kılıç, Filiz, Meşâ‘irü’-Şu‘ârâ İnceleme Tenkitli Metin, Gazi Üniversitesi SBÜ (Yayımlanmamış Doktora Tezi), c. 2, Ankara 1994, s. 789-790.

Kılıç, Filiz, “Osmanlı Hânedânından Bir Şâir: Şehzâde Korkut”, Bilig, 1996, S.2, s.211.

Köprülü, Fuat, Edebiyat Araştırmaları, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1986, s. 102.

Latifi, Tezkiretü’ş-Şu’ara ve Tabsıratü’n-Nuzama, (haz.Rıdvan Canım), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., Ankara 2000, s.484.

Levend, Agâh Sırrı, Gülşehrî Mantıku’t-Tayr (Tıpkıbasım), Ankara1957, s. 215, s. 297.

Mengi, Mine, Mesihî Dîvânı, AKM Yay., Ankara 1995, s.77.

Morkoç, Yasemin Ertek, Eğridirli Hacı Kemal’in Camiü’n-Nezair’i –Metin ve Mecmua Geleneği Üzerine Bir İnceleme-, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi SBE, İzmir 2003.

Onay, Ahmet Talat ,Türk Halk Şiirlerinin Şekil ve Nevi, Akçağ Yay., Ankara 1996, s. 340.

Ögel, Bahaeddin Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1991, c. 9, s. 5.

Şentürk, Ahmet Atilla, XVI.Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevilerinde Edebî Tasvirler, Kitabevi Yay., İstanbul 2002, s.632.

Tanrıkorur, Çinuçen, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, Dergâh Yay., İstanbul 2003, s. 208.

Tarama Sözlüğü, TDK Yay., Ankara 1969, C. IV, s. 2659.

Taştan, Erdoğan, Pervane Beg Nazire Mecmuası (199b-230b) Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul 2001.

Timurtaş, Faruk Kadri, Şeyhî’nin Hüsrev ü Şirin’i, İstanbul 1963, s.118.

Tulum, Mertol - Ali Tanyeri, Nevi Dîvânı, İstanbul 1977, s. 65.

Usûlî Dîvânı, haz. Mustafa İsen, Ankara 1990, s. 32

Vasfî Dîvân, haz. Mehmed Çavuşoğlu, İstanbul 1980, s. 80.

Zâtî Dîvânı Edisyon Kritik ve Transkripsiyon, Haz. Ali Nihat Tarlan, İstanbul 1970, c.2, s. 30.

Çevrimdışı Çağrıbey

 • [GÖKBÖRÜ ANKARA]
 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 2150
 • Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Ynt: TÜRK DÜNYASI'NDA VE ANADOLU'DA KOPUZ
« Yanıtla #41 : 25 Ocak 2012 »
Türk Milli Kültürüne yaptığı katkılar ve meydana getirdiği "DEDE KORKUD'’UN KOPUZ'UNDAN, OSMANLI ŞİİRİNDEKİ AŞKIN KOPUZ'UNA" adlı bu değerli çalışmasından ötürü Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Sayın  Neslihan KOÇ KESKİN Hanımefendiye teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.
Sağolsun, varolsun!

Ne mutlu Türk doğup, Türk gibi yaşayana!
Saygılarımla..
Çağrıbey

Çevrimdışı Böri

 • Türkçü-Turancı
 • *****
 • İleti: 1084
Ynt: TÜRK DÜNYASI'NDA VE ANADOLU'DA KOPUZ
« Yanıtla #42 : 28 Ocak 2012 »
Kaynaklarda belirtilen;

Alıntı
Ögel, Bahaeddin Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara 1991, c. 9

adlı eser (486 sayfa) başlı başına bu konu üzerinedir.

Bu tür eserlerin yeni baskıları yapılmalıdır!
Türkiye'ye ihanet edenler cezalandırılmalıdır!