Türkçü Dernek--Türkçü Andı

0

TÜRKÇÜ ANDI

(Ben, ......, Türkçüler Derneği’nin işlerinde doğruluktan ayrılmayacağıma, aldığım görevi eksiksiz yapacağıma, karşılık beklemeden yalnız Türklük için çalışacağıma, her yerde, her zaman Türklüğe elimden gelen hizme­ti yapmaktan kaçınmayacağıma, Türkçüler arasında hiç bir sebeble ayrılık yaratmayacağıma, Tanrım, Türklüğüm ve şerefim üzerine and içerim.)
 (Bu gerçek fotoğraf Tonyukuk’un özel ambarından alınmış olup bilgibağında ilk kez yayınlanmaktadır.)

Atsız

Resmin solundaki yazı

“Ülküdaşım Erk Yurtsever’e”

20/Ekim/1962

Atsız

TÜRKÇÜLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Kuruluş Tarihi : 16 Eylül 1962TEMEL HÜKÜMLER
1- Bütün Türkçüleri toplayıp Türklüğe karşılıksız hizmet etmek üzere, <<Türkçüler Derneği>> adında bir ülkü derneği kuruldu. Mer­kezi Istanbul'dadır. Gereken yerlerde ocaklar ve odalar açılır.

2- Türkçüler Derneğinin görevleri şunlardır :

a - Bütün Türkçüler arasında Türklük şuurunu işleyip, Türklük sev­gisinin sonsuz derecede kuvvetlenme­sine çalışmak.

b - Kendi üyelerini herşeyin üs­tünde Tanrıya, Türklüğe ve vatanına bağlı olan; Türkün tarihini, tarihî yurdunu, dilini, kültürünü, soyunu ve milli mukaddesatını bilerek seven; milletine karşı her alanda görevini eksiksiz yapan, örnek Türkçüler olarak yetiştirmeye çalışmak.

c - Türk toplumu içinde hürriye­tin korunması, gelişmesi ve kökleşme­si için çalışmak; her türlü haksızlıkla uğraşmayı vazife bilmek; milletin içindeki bütün şahısların ve zümrele­rin birbirini sevmesi için elinden geleni yapmak.

ç - Türk kültür, ahlâk, zevk ve geleneklerine uygun çağdaş bir yaşayışın toplum içinde yayılmasına çalışmak.

d - Türk kültürüne ve millî menfaatlere zarar verecek fikir ve davranışlara karşı savaşmayı ve Türkçülüğü her türlü sataşmaya karşı korumayı vazife saymak.

e - Toplum içinde dayanışmanın gelişmesi, sevgi ve acıma duygularının güçlenmesi için çalışıp her Türkün acısına ortak olmak.

f - Türklüğe ait her türlü bilginin toplanıp yayılmasını sağlamak.

g - Yurttaki bütün milliyetçi davranışlara destek olmak; Türklük için faydalı her teşebbüse yardım etmek; milliyetçiliğe faydalı bir iş için özel bir dernek veya iktisadî bir kurum gerektiğinde bunlara önayak olmak.

ğ - Türk milletinin eşsiz tarihî görevleri için üyelerini tam bir ülkü havası içinde her yönden hazırlamayı ve yetiştirmeyi baş görev saymak.

3- Türkçüler Derneğinin hiç bir siyasî parti ile bağlantısı yoktur. Üyeleri diledikleri siyasî partide çalışabilirler. Ancak Dernek ve Parti çalışmalarını birbirine karıştırmazlar.

4- Türklüğe gönülden bağlı olan, ahlâkında pürüz bulunmayan, dernekteki birlik havasını bozmayacağına inanılan ve Türklük için karşılıksız çalışmak üzere derneğe başvuran 18 yaşını bitirmiş her Türk Derneğe üye olabilir. Kendi suçu olmaksızın ya­bancı devlet uyruğunda bulunan Türk soylu kimseler de Derneğe üye olabilirler.

5- Üye adayları bulundukları yere en yakın ocak veya odaya baş­vurup derneğe alınmak isterler. Yazının altında en az 4 üyenin tanıtma yazısı bulunur. Bu yazı ocakta ve merkez­de 40 gün asılı kalır. Üye adayı hakkın­da bilgi sahibi olanlar onun iyiliği veya kötülüğü hakkında merkez veya ocak Yönetme Kuruluna bunu bildirirler. İnceleme sonunda Yönetme Kurulu sebeb göstermeden kabul veya red kararı verir. Reddedilen üye adayı üst Yönetme Kuruluna başvurabilir.

6- Derneğe girmesine karar veri­len üye adayı, ayın belirli gü­nünde bağlı olduğu ocak veya odada yapılacak özel törenle, aşağıdaki şe­kilde yemin ederek üye durumuna geçer :

(Ben, ......, Türkçüler Derneğinin işlerinde doğruluktan ayrılmayacağıma, aldığım görevi eksiksiz yapacağıma, karşılık beklemeden yalnız Türklük için çalışacağıma, her yerde, her zaman Türklüğe elimden gelen hizme­ti yapmaktan kaçınmayacağıma, Türkçüler arasında hiç bir sebeble ayrılık yaratmıyacağıma, Tanrım, Türklüğüm ve şerefim üzerine and içerim.)

7- Üyelerin hepsi devamlı olarak faaldir. Her üyenin yapacağı iş Merkez Yönetme Kurulunun düzenliye­ceği iş bölümü esaslarına göre, o üyenin bağlı bulunduğu ocak veya odaca tayin edilir. Bunda her üyenin yaşı, mesleği, özel ve aile durumu, kabiliyet­leri gözününde bulundurulur. Verilen görevin kabul edilmesi esastır. Ancak üye, yapamıyacağına inandığı işe iti­raz edebilir. Kesin imkânsızlıklar dı­şında itiraz hakkının kullanılmaması bir şeref borcudur ve takdiri her üye­nin vicdanına bırakılmıştır. Kabul edi­len görevın eksiksiz yapılnıası şarttır.

8- Üyelerin aidatı, bağlı bulundukları Yönetme Kurulu tara­fından, kanun sınırları içinde, her üye­nin gelirine ve aile durumuna göre ta­yin olunur. Aidat aylık gelirin % 2’sini aşamaz.

9- Üyeler, Saymanları kendileri bularak aidatlarını peşin ödi­yeceklerdir. Aidatını bir gün bile ge­ciktiren üye özel ihtar alır. Tâyin edi­len günde ödememiş ise adı ve borcu Derneğin ilân tahtasına asılır.

10- Merkez Yönetme Kurulu, gerekiyorsa, üyelerden bir iş için bağışta bulunmalarını veya bir işe sermaye yatırmalarını isteyebilir. Ba­ğışlar her üyenin gelirinin % 1'ini, sermaye yatırımı % 5'ini geçemez.

11- Üyeler Derneğe yazılırken gi­riş parası olarak 20 lira, öğren­ci olanlar 5 lira öder.

12- Her üye Derneğe girerken değişmez bir kütük numarası alır.

13- Dernek üyeleri bağlı oldukları Yönetme Kurulunun iznini almadan başka hiçbir Derneğe giremez. Merkez Yönetme Kurulu, belirli bazı derneklere hiç girilemiyeceğine veya yine belirli bazı derneklere ayrıca izin almadan her üyenin girebileceğine da­ir genel kararlar yayınlıyabilir.

14- Türkçüler arasındaki birliği korumak için: Dergi çıkar­mak, veya Türkçüler adına veya Türk­çülüğün ana prensipleri üzerinde demeç vermek, yayın yapmak Merkez Yönetme Kurulunun iznine bağlıdır.

15- Her üye bir ocak veya odaya bağlıdır. Ev ve adres değiştiren üye, bağlı olduğu ocak veya odayı değiştirebilir.

16- Her üye Merkezde, Derneğin kütüğünde de kayıtlıdır.

17- Derneğin teşkilâtı üç kademelidir:

a – Merkez. Istanbuldadır.

b – Ocaklar. İl merkezlerinde ve büyük ilçe merkezlerindedir.

c - Odalar. Büyük ilçe merkezle­rinde, nahiyelerde, köylerde ve büyük şehirlerin semtlerindedir.

18- Her kademenin organları şun­lardır:

a - Genel Kurul.

b - Yönetme Kurulu

c - Denetçiler Kurulu.

ç - Haysiyet Kurulu. (Yalnız odalarda yoktur.)

19- Merkez genel kurulunun adı Kurultaydır. Kurultay her o­cağın kendisine bağlı odalarla birlik­teki üyelerinin % 1'i oranında gönde­receği temsilcilerle kurulur. Üye sayısı 100'den aşağı olan ocaklar da bir temsilci gönderir. Şu kadar ki, böylece Kurultayda temsilci sayısının 300'ü aşacağı anlaşılırsa, Merkez Yönetme Kurulu, temsilci sayısını 300'den aşağı olmamak üzere düzenliyerek her ocağa ne kadar temsilci düşeceğini tayin edebilir.

20- Dernek Başkanı, Merkez Yö­netme Kurulu üyeleri ve eski Dernek Başkanları, Kurultayın tabii üyesidirler.

21- Kurultay her yıl Temmuz veya Ağustos ayı içinde toplanır. Zorlayıcı sebeblerden ötürü Merkez Yönetme Kurulu, Kurultay toplantısını en çok iki yıl geri bırakabilir.

22- Merkez Yönetme Kurulu Kurultayı her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Türkçüler Derneği ocaklarının 1/5'i, veyahut Türkçüler Derneğinde kayıtlı üyele­rin 1/20'si de Kurultay'ın olağanüstü toplantısını isteyebilirler.

23- Gündemde en az şunlar bulunur:

a - Başkanlık Divanının seçimi.

b - Merkez yönetme Kurulunun çalışma raporu ve hesap raporu.

c - Denetçiler raporu ve Merkez Yönetme Kurulunun ibra edilmesi.

ç - Dilekler.

d - Seçimler.

24- Ayrıca temsilcilerin 1/20’sinin istediği hususlar da gündeme girer. Olağanüstü Kurultay­larda bu madde uygulanmaz.

25- Kurultay'ın kararları salt çoğunlukladır. Ancak tüzüğün değiştirilmesine 2/3, Derneğin kaldırılmasına 4/5 çoğunlukla karar verilir.

26- Kurultay ilk iş olarak salt çoğunlukla ve el kaldırma ile bir başkan, bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar yazgan seçer. Bu se­çimler yapılıncaya kadar kütük numarası en küçük olan üye Kurultaya başkanlık eder.

27- Merkez Yönetme Kurulu ü­yelerini ve Denetçileri Kurultay seçer. Bu seçimler gizli oyla ve yarıdan bir artığının oyunun aynı kimseler üzerinde toplanmasıyla yapılır. İlk oylamada yarıdan bir artık oy sağ­lanamazsa, ikinci oylamaya geçilir. İ­kinci oylama birinci oylamada en çok oy alanlar arasında yapılır. Merkez Yönetme Kuruluna yahut Denetçiler Kuruluna kaç kişi seçilecekse onların iki katı aday arasında yapılacak olan bu seçimde en çok oy alanlar seçilmiş sayılır.

28- Merkez Yönetme Kurulu gelecek Kurultaya kadar iş görmek üzere seçilir. 12 kişiden 24 ki­şiye kadar olabilir.

29- Merkez Yönetme Kurulu, Derneğin en yüksek yönet­me ve yürütme organıdır. Derneğin bütün çalışmalarını düzenler. Tüzü­ğün açıkça başka bir organa vermedi­ği bütün yetkiler ondadır. Merkez Yönetme Kurulu, kendi arasından veya bütün Dernek üyeleri arasından bir başkan, yalnız kendi üyeleri arasın­dan olmak üzere bir başkan yardım­cısı, bir yazgan ve bir sayman seçer.

30- Dernek Başkanı bir yıl için seçilir. Görevleri ve yetkileri şunlardır:

a - Törenlerde Derneği temsil et­mek.

b - Merkez Yönetme Kurulunun toplantılarına başkanlık etmek.

c - Merkez Yönetme Kurulunun tayin edeceği sınırlar içinde yönetme yetkisini kullanmak.

ç - Gerektiğinde ocak ve odaları teftiş etmek üzere denetçileri görev­lendirmek.

d - Merkez Yönetme Kurulunun toptan engeli çıkan durumlarda, ge­çici bir Merkez Yönetme Kurulu kurmak ve derhal Kurultayı olağanüstü toplantıya çağırmak.

e - Lüzum gördüğü başka durum­larda Kurultayı toplantıya çağırmak.

31- Merkez Yönetme Kurulunda herhangi bir boşalmada, boşalan yerlerin kimler tarafından doldurulacağı ilk toplantıda karar al­tına alınır. Başkanlık için gerektiğin­de birden fazla yedek seçilebilir.

32- Başkan çekildiği veya başkanlık seçimi yenilendiği zaman yeni başkan seçilinceye kadar es­ki başkan görevine devam etmeyi şe­ref borcu sayar. Bir engel olmadıkça eski başkan görevini törenle yenisine devreder.

33- Kurultay en az 2, en çok 8 kişi olmak üzere denetçileri gelecek kurultaya kadar seçer. Denetçiler ayrı ayrı veya birlikte görev yaparlar. Merkezin, ocak ve odaların bütün defterlerini ve kasalarını her zaman teftiş edebilirler.

34- Denetçilerin hepsinin engeli çıkması sebebiyle Derneğin Denetçisi kalmadığı takdirde, dernek başkanı, gelecek kurultaya kadar bir veya iki denetçi tayin edebilir.

35- Denetçiler kurultaya derneğin o güne kadarki malî du­rumunu ve faaliyetini gösterir bir he­sap raporu verir.­

YÜKSEK HAYSİYET KURULU

36- Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği Merkez Yürütme Kurulu üyeliği ile birleşemez. Başka her görev ile birleşebilir.

37- Yüksek Haysiyet Kurulun­da iki türlü üye vardır. Süreli üyeler ve süresiz üyeler. Süreli üyeler 15 kişiden az ve 24 kişiden çok olamaz. Süresiz üyeler sayı ile sınırlı değildir. Süreli üyeler 9 yıl için seçi­lir. Yine seçilmek caizdir.

38- Toplam olarak bir yılı aşkı­n süre ile Dernek Başkanlığı yapmış olanlar süresiz olarak Yüksek Haysiyet Kurulu üyesidir. Bu ü­yelik ömür boyuncadır.

39- Süreli veya süresiz Yüksek Haysiyet Kurulu üyeleri Merkez Yönetme Kuruluna seçilirse, bu görevi kabul ettiği ve yaptığı sü­rece Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği yetkilerini kullanamaz. Ancak Yönet­me Kurulundaki görevi bittiği anda Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliğine ait yetkileri kendiliğinden geri döner.

40- Yüksek Haysiyet Kurulunun süreli üyelerini Merkez Yönetme Kurulu oybirliği ile seçer. Bir Kurulun bir yıllık görev süresi içinde seçeceği Haysiyet Kurulu üyeleri 5 kişiyi geçemez.

41- Yüksek Haysiyet Kurulu ü­yeleri 24’ten aşağı düşer ise Kurultay sayıyı 24'e çıkaracak kadar üye seçebilir. Yüksek Haysiyet Kurulu, üyelerinin sayısı 15'e düşünceye kadar işlemeğe devam eder. 15'ten aşağı düşünce, bu sayı tamamlanıncaya kadar işlemesi durur.

42- Yüksek Haysiyet Kurulu toplantı gün ve saatleri yazı ile bütün üyelerine en az 10 gün önce bildirilir. Belirli gün ve saatte tam sayının 2/3'ü gelmişse toplantıya ge­çer. Kapalı oy ile Başkan ve ikinci Başkan ve Yazganlar seçer. Yüksek Haysiyet Kurulu ilerideki bir toplantıda yenilerini seçinceye kadar bunlar görevlerini yaparlar. Kurul kararları­nı çoğunlukla verir. Şu kadar ki, dernekten çıkarmalar için 2/3 çoğunluk gereklidir.

ÇEVRE TEŞKİLATI

43- Ocak ve oda kademelerindeki teşkilâta çevre teşkilâtı denilmektedir. Odalar ocaklara, ocaklar merkeze bağlıdır. Gerektiğinde bir odanın doğrudan doğruya merkeze bağlanılması mümkündür.

44- Çevre teşkilâtının çalışmaları umumî olarak merkez teşkilâtının hükümlerine göre yapılır. Çevre yönetme kurulları, 5, 7 veya 9 kişidir. Çevre Yönetme Kurullarında boşalan üyeliklere gelecek Genel kurula kadar üst yönetme kurulu geçici üyeler tayin eder. Ocaklarda 5'er kişilik Ocak Haysiyet Kurulları vardır. Genel Kurulca, gelecek genel kurula kadar iş görmek üzere seçilir. Ayrıca 5 yedek üye de seçilir. Haysiyet Kurulu bunlarla da tamamlanamazsa üst yönetme kurulu geçici üye tayin eder. Genel Kurul gereği kadar denetçi de seçer. Denetçi sayısı azalırsa kalanları göreve devam eder. Tek denetçi de kalmazsa gelecek genel kurula kadar görev yapmak üzere üst yönetme kurulu bir denetçi tayin eder. Her kademenin denetçisi hem kendi kademesinin yönetme kurulunu, hem de ona bağlı alt kademeleri denetleyebilir.

45- Oda genel kurulu, odaya bağlı bütün üyelerden kurulur. Ocak genel kurulları ocağa bağlı odaların yalnız başkanları ve ayrıca oda genel kurullarının odaya bağlı ü­yelerin % 5'i oranında göndereceği temsilcilerle kurulur. Şu kadar ki böylece temsilci sayısının 100'ü aşacağı anlaşılırsa ocak yönetim kurulu, genel kurul sayısını 100'den aşağı olmamak üzere uygun göreceği sayıya indirebilir ve her odaya kaç temsilci düşeceğini tayin eder.

GENEL HÜKÜMLER

46- Genel Kurul toplantıları her yıl yapılır. Toplantı gün ve yeri en az 10 gün önce o yerdeki bir gazete veya dergi ile ilân edilir. Belli gün ve yerde toplantıya katılacakların yansından fazlası gelmezse ikinci bir toplantı gün ve yeri aynı ilânda yazılır ve bu ikinci toplantıya kaç kişi gelirse toplantı açılır.

47- Bir engel sebebiyle genel kurul toplantısının çevrede bir yıl ve merkezde iki yıl geri bırakılması caizdir. Çevrede geri bırakmalar için üst yönetme kurulunun izni alınır. Her kademenin yönetme kurulu ve üst yönetme kurulu o kademenin genel ku­rulunu olağanüstü toplantıya çağıra­bilir.

48- Her kademenin yönetme ku­rulu yapılacak seçimler için kendileri aday olmayacaklar ise en uy­gun gördükleri kimselerin adlarını aday olarak genel kurula bildirmekle görevlidirler. Yönetme kurulu seçilecek kadar veya bunun iki katı aday gösterebilir. Genel Kurul gösterilen adaylarla bağlı değildir, başkalarını seçebilir.

49- Her yönetme kurulu kendi­ne bir başkan, bir başkan yardımcısı bir sayman ve yazgan se­çer. Başkan yönetme kurulunu dış temaslarda temsil eder, dernek içinde yönetme işlerini yönetme kurulunun vereceği kararlar gereğince yapar, ge­rekirse belirli işlemler için başkalarına yetki verir. Başkanın engeli çıktığında diğer üyelerin ona hangi sırayla vekâlet edeceğine dair yönetme kurulu bir liste yapar. Derneğin mallarını korumak ve hesaplarını tutmak saymanlara aittir. Derneğin bankalardaki ve sair yerlerdeki paralarını almaya onlar yet­kilidir. Gerekirse yönetme kurulu ka­rarı ile başkaları da yetkili kılınabilir. Derneğin para işlerinden başka bütün kâğıtlarını korumak ve yazı işlerini yürütmek yazgana ve yardımcılarına aittir. Yönetme Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasında iş bölümü yapar ve bu iş bölümünü her zaman değişti­rebilir. Gerekli gördüğü zaman bu görevlerden bir kısmını yönetme kuru­lu dışındaki dernek üyelerine de gör­dürebilir.

HAYSİYET KURULLARI


50- Her üye hakkında o üyenin bağlı olduğu kademenin hay­siyet kurulu yetkilidir. Ancak o kade­menin yönetme kurulu ve haysiyet kurulu üyeleri hakkında üst kademenin haysiyet kurulu yetkilidir.

51- Ocak haysiyet kurullarının verdikleri beraat kararları ve çıkarmadan başka disiplin cezaları aleyhine ancak Merkez Yönetme Kuru­lunun izni ile itiraz olunabilir. Çıkarma kararlarına karşı itiraz yolu açık­tır.

52- İtiraz süresi, kararın tebliğ edilmesinden itibaren 10 gündür. İtiraz için izin isteme gereken hallerde izin istemek itiraz müddetini keser.

53- Yüksek Haysiyet Kurulunun bütün kararları kesindir.

54- Haysiyet kurullarında incele­me açık ve duruşmalı yapılır. Suçlandırılana suçlamanın ne olduğu ve suçlayanı bildiren çağrı gönderilir. Her iki taraf vekil gönderebilir. Vekil dernek üyesi olmalıdır. Yazılı savun­ma da gönderilebilir. İlgili ve vekili çağrıya rağmen gelmezse inceleme ve karar geciktirilmez. Önemli bir maze­ret bildirildiği takdirde bir kereye mahsus geriye bırakılabilir. Yalnız uyarma cezası istenen durumlarda ka­palı duruşma yapılabilir. Yüksek Hay­siyet Kurulu itiraz üzerine bakacağı iş­lerde incelemeyi duruşma açmadan evrak üzerinde yapabilir. Yüksek Haysi­yet Kurulu her türlü işde duruşmayı kapalı yapabilir.

55- Tarafsızlığı zorlaştıran sebeblerden ötürü suçlayan ve suçlandıran, Haysiyet Kurulu üyelerini reddedebilirler. Redde uğrayan çekil­mezse red hakkında üst haysiyet kuru­lu karar verir. Yüksek Haysiyet Ku­rulu üyeleri reddedilemez.

56- Yüksek Haysiyet Kurulu üyeleri hakkındaki suçlamaları yine bu kurulun geri kalan üyeleri karara bağlar.

57- Dernek üyeleri kendi aralarında hakem yolu ile halli mümkün anlaşmazlıklar için ocak haysiyet kurullarına başvururlar.

58- Disiplin cezaları şunlardır:

a - Uyarma

b - İşten ayınna.

c - Dernek çalışmalarından ayırma

ç- Dernekten çıkarma

59- Uyarma, bu cezayı veren hay­siyet kurulu başkanı tarafın­dan ilgilinin çağırılarak, yaptığı hareketin kötülüğü ve bir daha yapmaması söylenmek suretiyle olur. Bu sırada başkası bulunmaz. Uyarılan bir daha yapmamaya söz verir.

60- İşten ayırma, dernek içinde seçimle veya tâyinle verilmiş her hangi bir görevden ilgili üyenin ayrılması suretiyle olur. Gelecek se­çimde aynı göreve tekrar seçilmek caizdir. Yüksek Haysiyet Kurulu üyeliği ve her türlü temsilcilik görevleri için bu ceza uygulanmaz.

61- Dernek çalışmalarından ayırma, bir üyenin genel kurul toplantılarına katılmak ve temsilci olarak yüksek kademe toplantısına gitmekten başka her türlü dernek çalışmasıyla ilişiğinin kesilmesidir. Bir yılı aşmayan belirli bir süre için verilir. Bu cezayı alanlar genel kurul toplantıları yapılan yer ve zamanların dışında dernek binalarına da giremezler.

62- Derneğin ve Türkçülüğün korunması için kesin zaruret durumlarında işten ayırma ve dernek çalışmalarından ayırma kararı esas hakkında bir karar verilinceye kadar geçici bir tedbir olarak da verilebilir. Esas hakkında kararı verecek haysiyet kurulu bu konuda da yetkilidir.

63- Dernekten çıkarılma, kesin ve sürekli olarak Dernek ile her türlü ilişiğin kesilmesidir. Ancak Türk­çülüğe ihanet veya ağır ahlâksızlık ha­linde verilebilir.

64- Suçlama yetkisi genel olarak yönetme kurullarının ve de­netçilerindir. Ayrıca üyeler ancak doğ­rudan doğruya kendilerine zarar veren hareketlerden ötürü suçlayabilirler. Yersiz suçlayanlar disiplin cezasına çarpılabilir.

SON HÜKÜMLER

65- Dernekten çekilme her üyenin hakkıdır. Çekilme gününe kadar işlemiş aidat ödenir.

66- Dernek içinde bir görevden çekilen bir üye yerine yenisi seçilinceye kadar ve görevi üzerine alın­caya kadar görevine devam etmeyi şeref borcu sayar. Yüksek Haysiyet Ku­rulu üyeliğinden çekilinemez.

67- Derneğin ocak ve odalarının açılmasına ve kapatılmasına Merkez Yönetme Kurulu karar verir. Şu kadar ki, bir ocağın kapatılmasına veya o ocağa bağlı bir odanın kapatılmasına karşı ilgili ocak yönetme kurulunun Yüksek Haysiyet Kuruluna itiraz hakkı vardır.

68- Merkez Yönetme Kurulu bir çevrede Gençlik Kolu veya Kadınlar Kolu gibi belirli üyeleri içine alan hususi kollar kurabilir. Bunlar bir ocak veya oda gibi teşkilâtlanır ve yönetilir.

69- Derneğin gelirleri şunlardır:

a- Giriş paraları

b- Aidat

c- Bağışlar

ç – Derneğin yayınları, tertipleyeceği geziler ve tüzük hükümleri gereğince yapacağı diğer işlerden sağlanacak gelirler.

d - Medeni Kanunun 54 üncü maddesi gereğince ticari faaliyetten elde edebileceği gelirler.

Her kademe gelirinin onda birini üst kademeye verir.

70- Derneğin üyeleri her yerde ve her şekilde birbirlerine yardımcı olurlar. Her zaman ve her bakımdan Türkçülüğün geleneklerine ve disiplinine ve ahlâkına uygun şe­kilde yaşarlar.

71- Derneğin kaldırılmasına ka­rar veren Kurultay malları­nın ne olacağına da karar verir. Bu tâyin edilmezse, kaldırma anında Derneğe kayıtlı olan en kıdemli Türk­çü, Derneğin mallarını o zaman mevcut olacak dernekler arasında hangisini Türkçülüğe en faydalı görürse ona verir.

72- Tüzükte yazılı olmayan konularda Cemiyetler Kanunu hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

1- Her kademe için o kademenin ilk genel kurul toplantısı yapılıncaya kadar geçecek zaman kuruluş devridir. Kuruluş dev­rindeki yönetme kurullarına geçici yönetme kurulu denir.

2- İlk geçici merkez yönetme kurulu 9 kişi olup kurucular tarafından seçilir. Ayrıca iki denetçi de kurucular tarafından seçilir.

3- Geçici merkez yönetme kurulu ocakların ve odaların açılmasına ve bunların kapatılmasına karar verir. Bunların geçici yönetme kurullarını ve denetçilerini tayin eder ve kuruluş devrinde lüzum gördüğü zaman değiştirebilir.

4- Ocakların ve odaların geçici yönetme kurullarını merkez yönetme kurulu ya bütün üyeleriyle birden tayin eder, yahut da kurucu o­larak yalnız bir tek kişiyi tayin eder. Bu durumda o kişi kendisine katılmak üzere bir kişiyi daha kendisi seçer. İki kişi birlikte üçüncü bir kişiyi seçerler ve böylece birer üye eklenerek geçici yönetme kurulu için gerek­li üye sayısı tamamlanır.

5- Kuruluş devrinde geçici merkez yönetme kurulu denenmiş ve tanınmış Türkçüler için 5inci maddede yazılı süreyi kısaltabileceği gibi hiç bekletmeden üyeliğe kayıt işle­mini de yapabilir. Kuruluş devrinde üye olmak isteyenler o maddede yazılı 4 üye yerine tanıtma yazısını Türkçülükte tanınmış 4 kişiden alabilirler. Daha az sayıda tanıtıcı ile de yetinilebilir.

6- Yüksek Haysiyet Kurulu ku­ruluncaya kadar, veya bu kurulun üye sayısı 15'ten aşağı düştüğü zamanlar Merkez Yönetme Kurulu Yüksek Haysiyet Kurulu görevini de yapar. Şu kadar ki, Dernekten çıkarma hususunda vereceği kararlar kesin olmayıp ilk kurultaya itiraz hakkı vardır.

7- 10uncu ve 15inci maddeler kuruluş devrinde uygulanmaz.

8- İlk kurultaya mahsus olmak üzere bu tüzükte salt çoğunlukla değişiklik yapılabilir.

9- Kurucuların adları, soyadları, baba adları, ana adları, doğum yer ve tarihi ve ikametgâhları aşağı­da yazılıdır. Kurucuların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

(1) Hüseyin Nihâl Atsız, babası Mehmet Nail, anası Zehra, doğumu Istanbul 1905

(2) İsmet Rasin Tümtürk, babası Cenap Şahabettin, anası Naciye, doğumu Istanbul 1332

(3) Mehmet İzzettin Yolalan, baba­sı İrfan, anası Meşhude, doğumu Is­tanbul 1332

(4) Muzaffer Adli Eriş, babası Abdülvahap, anası Havva Refika, doğumu Malatya 1334

(5) Fahri Ersavaş, babası Muhar­rem, anası Hatice, doğumu Geyve 1336

(6) Necati Nâzım Bozkurt, babası Hüseyin, anası Mekiye, doğumu Arpaçay 1931

(7) Faik Tan, babası İhsan, anası Hüsniye, doğumu Siyahköy 1932

(8) Ismail Hakkı Gökhun, babası Hasan, anası Müzeyyen, doğumu Torul 1933

(9) Erk Yurtsever, babası Ahmet Ziyaeddin, anası Sehavet, doğumu Istanbul 1934

Geçici Yazışma Adresi:

Atsız, Feyzullah Caddesi 9

Maltepe, Kartal, ISTANBUL


 (Bu gerçek fotoğraf Tonyukuk’un özel ambarından alınmış olup bilgibağında ilk kez yayınlanmaktadır.)

Türkçüler Derneği Kurucuları

Soldan Sağa;

Erk YURTSEVER, Fâik TAN, Mehmet İzzettin YOLALAN (Tanrıdağı’nda), Muzaffer Adlî ERİŞ (Tanrıdağı’nda), ATSIZ (Tanrıdağı’nda), Necâti Nâzım BOZKURT, Ismâil Hakkı GÖKHUN (Şaman), Fahri ERSAVAŞ, İsmet Rasin TÜMTÜRK (Tanrıdağı’nda)..

Açıklamalar:

1- Kurucuların başlarında bulunan sıra numaraları, aynı zamanda kıdem sırasını da göstermektedir. Bu sıralama derneğin kurulduğu târihte yapılmış, ancak daha sonraki dönemlerde bu sıralamanın kullanışlı ve âdil olmadığı kanaatine varılmıştır.

2- Bugün itibariyle; kurucuların ilk dördü vefât etmişlerdir. 6 nu.lı Bozkurt ile 7 nu.lı Tan hayatta olup sıhhî sebeblerden ötürü faal değildirler.

3- Diğer 3 kurucu ise hayattadırlar ve “Türkçü Andı”na hâlâ sâdıktırlar.TANRI TÜRK’Ü KORUSUN

Bu Bilgiler www.tonyukuk.net ten alınmıştır.


157-11399

Konuyla ilgili başlıklar